Przepisy dotyczące morskiego wędkarstwa rekreacyjnego

30-08-2018

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 6 lipca 2015 r.

w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.

 

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1273) zarządza się, co następuje:

 

§ 4. 1. W ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego połowy organizmów morskich, zwane dalej „połowami”, prowadzi się przy użyciu wędki lub kuszy.

    2. Połowów nie prowadzi się:

 • 1) ze znaków nawigacyjnych, mostów lub pomostów pływających;
 • 2) w terminie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia na morskich wodach wewnętrznych portu Kołobrzeg od mostu kolejowego położonego nad rzeką Parsętą przy ulicy Solnej do Mostu Portowego nad rzeką Parsętą. 2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 1855), które weszło w życie z dniem 21 listopada 2016 r. Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 24

 

§5. 1. Połowy prowadzi się wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

 • 1) haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo
 • 2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
 • 3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
 • 4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1–3.

    2. Przy prowadzeniu połowów płastug lub śledzi dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:

 • 1) 2 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 10 mm – przy połowach płastug;
 • 2) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm – przy połowach śledzi.

    3. Przy prowadzeniu połowów dorsza ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:

 • 1) sztuczną przynętą z przymocowanym do niej, w sposób elastyczny, haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm lub nie przekraczały szerokości przynęty, oraz
 • 2) przyponem zakończonym haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowaną do niego sztuczną przynętą, lub
 • 3) dwoma przyponami zakończonymi haczykami o jednym ostrzu, których rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowanymi do nich sztucznymi przynętami.

    4. Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:

 • 1) w godzinach od 1700 do 0700;
 • 2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu sztucznej przynęty, zwaną dalej „metodą spinningową”;
 • 3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż jednym przyponem uzbrojonym w więcej niż jeden haczyk o więcej niż jednym ostrzu.

 

§ 6. Połowy wędką prowadzi się:

    1) z brzegu;

    2) z lodu;

    3) ze statku;

    4) z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, na którym znajduje się nie więcej niż 5 osób;

    5) przy użyciu nie więcej niż 2 wędek jednocześnie przez jedną osobę, a w przypadku połowów metodą spinningową – jedną wędką;

    6) bez stosowania:

 • a) sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb,
 • b) metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb;

    7) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:

 • a) granic obszaru, na którym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
 • b) oznakowanego kąpieliska.

 

§ 7. Połowy ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego prowadzi się:

    1) na godzinę przed wschodem słońca i nie później niż do godziny po zachodzie słońca;

    2) poza torami wodnymi i kotwicowiskami;

    3) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:

 • a) wystawionych w wodzie narzędzi połowowych,
 • b) wraku statku, którego pozycja jest naniesiona na mapie morskiej lub żeglarskiej.

 

§ 8. 1. Przy prowadzeniu połowów ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszcza się holowanie przynęt, z wyłączeniem żywej ryby.

    2. Holowanie przynęt, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzone przy użyciu nie więcej niż 12 wędek, niezależnie od liczby osób prowadzących połowy ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego.

 

§ 9. Nie cumuje się statku lub innego niż statek urządzenia pływającego używanego do prowadzenia połowów do:

    1) znaków nawigacyjnych;

    2) narzędzi połowowych;

    3) bojek, tyczek lub pływaków.

 

§ 10. Połowy kuszą prowadzi się:

    1) kuszą z naciągiem gumowym, sprężynowym lub pneumatycznym, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielenie ostrza od jego trzonu;

    2) w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie;

    3) bez używania sprzętu służącego do oddychania pod wodą;

    4) wyłącznie w porze dziennej – po upływie godziny od wschodu słońca i nie później niż na godzinę przed zachodem słońca;

    5) w promieniu nie większym niż 50 m od zakotwiczonego i wystawionego na powierzchni wody pływaka koloru pomarańczowego o objętości co najmniej 5 litrów; pływak jest ustawiany na czas połowów przez osobę prowadzącą połowy kuszą;

    6) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:

 • a) wystawionych w wodzie narzędzi połowowych,
 • b) granic obszaru, na którym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
 • c) oznakowanego kąpieliska.

 

§ 11. Ilość ryb, którą może wyłowić i zatrzymać osoba fizyczna prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:

    1)   2 sztuki łącznie – w przypadku łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta m. trutta);

    2)   2 sztuki – w przypadku węgorza (Anguilla anguilla);

    3)   6 sztuk łącznie – w przypadku sandacza (Sander lucioperca) i szczupaka (Esox lucius);

    4)   5 sztuk – w przypadku lina (Tinca tinca);

    5)   10 sztuk – w przypadku belony (Belone belone);

    6)   14 sztuk – w przypadku dorsza (Gadus morhua), z wyłączeniem połowów prowadzonych na podstawie pozwolenia wydanego na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (UE) 2017/1970 z dnia 27 października 2017 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2018 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/127 (Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 1, oraz Dz. Urz. UE L 24 Z 27.01.2018, str. 6);

    7)   10 sztuk – w przypadku leszcza (Abramis brama);

    8)   10 kg – w przypadku śledzia (Clupea harengus);

    9)   6 kg – w przypadku okonia (Perca fluviatilis);

    10)   10 kg łącznie – w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1–9, z wyłączeniem pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) i babki byczej (Neogobius melanostomus), które można wyłowić i zatrzymać bez ograniczeń.

 

§ 12. Ryby niewymiarowe albo ryby gatunków objętych ochroną ścisłą, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.8)), lub wyłowione w ustanowionych dla nich okresach ochronnych lub w obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego niezwłocznie wypuszcza się do łowiska.

 

§ 13. Nie pozostawia się narzędzi połowowych bez nadzoru osoby fizycznej prowadzącej połowy, a wyłowionych ryb nie rozdysponowuje się przed zakończeniem połowów w danym dniu.

 

§ 14. Przy zajmowaniu miejsc na łowisku zachowuje się następujące odległości:

    1) między osobami prowadzącymi połowy nie mniejsze niż:

 • a) 20 m – przy połowach z brzegu,
 • b) 50 m – przy połowach z brzegu metodą spinningową,
 • c) 100 m – przy połowach kuszą;

    2) między statkami lub innymi niż statek urządzeniami pływającymi, używanymi do prowadzenia połowów, nie mniejsze niż 50 m, a przy połowach metodą spinningową nie mniejsze niż 150 m.

 

§ 15. Podmioty prowadzące połowy są obowiązane na każde wezwanie osoby uprawnionej do wykonywania czynności kontrolnych:

    1) przedstawić do wglądu dokumenty oraz dowód uiszczenia opłaty, o których mowa w art. 90 ust. 2 ustawy, a w przypadku korzystania z uprawnienia do uiszczania niższej opłaty – dokument potwierdzający posiadanie takiego uprawnienia;

    2) umożliwić obejrzenie narzędzi połowowych, przynęt i wyłowionych ryb, które powinny znajdować się w stanie umożliwiającym pomiar ich długości całkowitej.

 

 

Więcej aktualnych przepisów oraz informacji na temat wędkarstwa rekreacyjnego w morzu można znaleźć na stronie

Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni.