Wymiary i okresy ochronne organizmów morskich

29-08-2018

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 6 lipca 2015 r.

w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.

 

 Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1273) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Rozporządzenie określa:

 • 1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
 • 2) szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
 • 3) wysokość opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, zwanej dalej „ustawą”.

 

§ 2. 1. Na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:

 

     - 1)   bolenia   (Aspius aspius) – 40 cm

     - 2)   certy   (Vimba vimba) – 30 cm

     - 3)   dorsza   (Gadus morhua) – 35 cm

     - 4)   gładzicy   (Pleuronectes platessa) – 25 cm

     - 5)   jazia   (Leuciscus idus) – 25 cm

     - 6)   leszcza   (Abramis brama) – 40 cm

     - 7)   lina   (Tinca tinca) – 28 cm

     - 8)   łososia   (Salmo salar) – 60 cm

     - 9)   miętusa   (Lota lota) – 40 cm

     - 10)   nagłada   (Scophthalmus rhombus) – 30 cm

     - 11)   okonia   (Perca fluviatilis) – 20 cm

     - 12)   płoci   (Rutilus rutilus) – 20 cm

     - 13)   sandacza   (Sander lucioperca) – 45 cm

     - 14)   siei   (Coregonus lavaretus) – 40 cm

     - 15)   storni   (Platichthys flesus) – 23 cm

     - 16)   suma   (Silurus glanis) – 70 cm

     - 17)   szczupaka   (Esox lucius) – 50 cm

     - 18)   śledzia   (Clupea harengus) – 16 cm

     - 19)   troci   (Salmo trutta m. trutta) – 50 cm

     - 20)   skarpia   (Scophthalmus maximus) – 30 cm

     - 21)   węgorza   (Anguilla anguilla) – 50 cm

     - 22)   wzdręgi   (Scardinius erythrophthalmus) – 20 cm

     - 23)   zimnicy   (Limanda limanda) – 25 cm

 

    2. Wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, ustala się, mierząc długość ryby od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.

 

§ 3. Ustanawia się okresy ochronne dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego dla następujących gatunków ryb:

    1) łososia i troci – w terminie od dnia:

 • a) 15 września do dnia 30 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,
 • b) 15 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka,
 • c) 25 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

    2) sandacza – w terminie od dnia:

 • a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,
 • b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40ʹ00ʺ a 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,
 • c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;

    3) skarpia – w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca na obszarze wód na wschód od południka 15°00ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;

    4) jesiotra ostronosego – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;

    5) węgorza – w terminie od dnia 1 listopada do dnia 31 stycznia na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;

    6) szczupaka – w terminie od dnia:

 • a) 1 stycznia do dnia 15 maja na obszarze morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej,
 • b) 1 stycznia do dnia 30 kwietnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

    7) suma – w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 czerwca na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c;

    8) siei – w terminie od dnia 20 października do dnia 15 grudnia na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c;

    9) miętusa – w terminie od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c.

 

§ 11. Ilość ryb, którą może wyłowić i zatrzymać osoba fizyczna prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:

    1)   2 sztuki łącznie – w przypadku łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta m. trutta);

    2)   2 sztuki – w przypadku węgorza (Anguilla anguilla);

    3)   6 sztuk łącznie – w przypadku sandacza (Sander lucioperca) i szczupaka (Esox lucius);

    4)   5 sztuk – w przypadku lina (Tinca tinca);

    5)   10 sztuk – w przypadku belony (Belone belone);

    6)   14 sztuk – w przypadku dorsza (Gadus morhua), z wyłączeniem połowów prowadzonych na podstawie pozwolenia wydanego na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (UE) 2016/1903 z dnia 28 października 2016 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2017 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/72 (Dz. Urz. UE L 295 z 29.10.2016, str. 1, z późn. zm.7));

    7)   10 sztuk – w przypadku leszcza (Abramis brama);

    8)   10 kg – w przypadku śledzia (Clupea harengus);

    9)   6 kg – w przypadku okonia (Perca fluviatilis);

   10)   10 kg łącznie – w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1–9, z wyłączeniem pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) i babki byczej (Neogobius melanostomus), które można wyłowić i zatrzymać bez ograniczeń.

 

 

Więcej aktualnych przepisów oraz informacji na temat wędkarstwa rekreacyjnego w morzu można znaleźć na stronie

Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni.